Informado

 

Dissendolisto

La dissendolisto www.esperanto.dk estas por la membroj de DEA. Vi povas aboni la dissendoliston,
sendante malplenan mesaĝon al:
Via retadreso

UNESCO 23C/Resolution 11.11

Festligholdelse af hundredåret for esperanto
Vedtaget af Unescos Generalkonference i Sofia den 15. oktober 1985.
Generalkonferencen, som
Tager i betragtning, at den på sin session i 1954, afholdt i Montevideo, ved resolution IV.1.4.433-
4224 noterede sig de resultater som var opnået ved hjælp af det internationale sprog esperanto på
områder vedrørende internationale intellektuelle udvekslinger og gensidig forståelse mellem
verdens folk, og anerkendte at disse resultater svarede til Unescos mål og idealer,
Henviser til, at esperanto i mellemtiden har gjort bemærkelsesværdige fremskridt som redskab for
forståelse mellem folk og kulturer fra forskellige lande, idet det er nået frem til de fleste egne af
verden og til de fleste af menneskets virkefelter,
Erkender de store muligheder, som esperanto frembyder for international forståelse og for
kommunikation mellem folk af forskellige nationaliteter,
Noterer, at Esperantobevægelsen, og især Verdensesperantoforeningen, i betydelig omfang
bidrager til udbredelse af informationer om Unescos virke, samt at den deltager i dette virke,
Er opmærksom på, at 1987 er hundredåret for esperantos eksistens;
Lykønsker Esperantobevægelsen i anledning af hundredåret;
Anmoder generaldirektøren om stadig med opmærksomhed at følge esperantos udvikling som
middel til at forbedre forståelsen mellem forskellige nationer og kulturer;
Indbyder medlemsstaterne til at markere esperantos hundredår med passende arrangementer,
erklæringer, udgivelse af særfrimærker og lignende, samt at fremme oprettelse af et studieprogram
om sprogproblemet og om esperanto på skoler og højere uddannelsesinstitutioner;
Anbefaler de internationale ikke-statslige organisationer at tilslutte sig festligholdelsen af
esperantos hundredår, og overveje mulighederne for at anvende esperanto som middel til at udbrede
informationer af enhver slags til medlemmerne, herunder informationer om Unescos virke.

 

© 2017 Esperantoforeningen for Danmark - Dana Esperanto-Asocio / DEA.